⚽ S kódom EURO24 získate zľavu 10 % na celý sortiment - zľavnený aj nezľavnený. Platí len od 12. do 14. júla 2024 ⚽
×
Gorillasports.sk

Ochrana osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Kokiska s. r. o., zastúpená konateľom Jakubom Kokšteinom, so sídlom Stráň 3, 360 01 Sadov, identifikačné číslo: 02509016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 29359 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.gorillasports.sk. Sme registrovaní Úradom pre ochranu osobných údajov pod reg. číslom 00055306.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhat.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 950 538 940 alebo na e-maile: info@gorillasports.sk.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13. GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Aké osobné údaje spracovávame

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie.
 • Demografické údaje: údaje o pohlaví, krajine a uprednostňovanom jazyku.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy: zakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb, spôsoby doručenia a platby a údaje o reklamáciách.

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko.
 • Demografické údaje: krajina, údaj o pohlaví, jazyk.

Pokiaľ s nami súťažíte, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a v niektorých prípadoch aj Vaše užívateľské meno z príslušnej sociálnej siete, spolupracujúceho portálu alebo aplikácie.
 • Demografické údaje: údaj o pohlaví, krajine a preferovaný jazyk.
 • U výhercov súťaží tiež ich poštovú adresu.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi nami a Vami: telefónne číslo, meno, priezvisko, adresu, kontakt na sociálnych sieťach.
 • Kamerové záznamy zo sídla spoločnosti, skladov a výdajní.
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou.

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách pre rôzne účely. Ak používate náš web, na ktorom využívame aj súbory cookies, používame Vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak u nás nakúpite, používame Vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Tiež Vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše prispôsobené ponuky, nevyužité zľavové kupóny a nedokončené nákupy. S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám pre zobrazenie ponúk na ďalších weboch a tiež aby sme Vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s Vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo Váš súhlas.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 • a.    bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 • b.    na základe Vášho súhlasu.

Aké spracovanie môžeme vykonávať bez Vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo u nás nakúpite. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom tovaru alebo služieb, ktoré sú u nás objednané, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite naše sídlo, sklad alebo výdajné miesto.

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky, Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa Vám neodstránil tovar vložený do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;
 • aby sme s Vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad Vám zaslať jej potvrdenie alebo Vás upozorniť na odoslanie tovaru;
 • pre potreby platby za tovar; v tejto súvislosti môžeme Vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy, ako je popísané v časti Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame;
 • pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme Vaše údaje odovzdať aj našim prepravným partnerom, ako je popísané v časti Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame;
 • v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby; v tejto súvislosti môžeme Vaše údaje odovzdať tiež dodávateľom tovaru alebo servisnému centru, ako je popísané v časti Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame;
 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra, ako je popísané v časti Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov;
 • v súvislosti s poslaním nevyužitých zľavových kupónov;
 • v súvislosti s poslaním nedokončeného nákupu.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u nás nakúpite, uchováme Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez Vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) Vaše identifikačné a kontaktné údaje, Vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite) na účely:

 • získanie informácií, na základe ktorých pre Vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa Vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre Vás a
 • prispôsobenie funkcií nášho webu vašim potrebám, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zlepšovaní a prispôsobenie našich služieb; na tento účel spracovávame tiež vašu IP adresu a z nej odvodenú polohu,
 • poskytovaním ponúk na mieru a cielené reklamy, ktoré Vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami alebo Vám ich zaslať poštou; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb, vrátane informovania vás o nevyužití zľavových kupónov či vašich nedokončených nákupoch. Aby sme Vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje (teda Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach) analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Podľa týchto údajov tiež rozčleňuje našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku.

Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) tiež použijeme Vaše nastavenia pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je popísané v časti Ak navštívite náš web.

Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly spracovávame údaje po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame najviac po dobu 38 mesiacov.

Proti týmto spracovaniam realizovaných na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak Vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník,
 • zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu maximálne 10 rokov.

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;
 • na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve;
 • za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Pre prípravy, uzatvorenie a plnenie zmluvy s našim zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame počas maximálne 10 rokov.

Proti tomuto spracovaniu realizovanej na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov:

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom call centra, emailu, a sociálnych sietí budeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) na účely:

 • vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás nakúpili a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;
 • evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 • preukazovanie, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Proti spracovaní na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Ak navštívite naše sídlo, sklad alebo výdajňu:

Ak navštívite uvedená miesta alebo ich okolie, budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj Vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v týchto miestach a ich okolia, čo je súčasne náš oprávnený záujem.

Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 90 dní.

Proti tomuto spracovaní máte právo uplatniť námietku.

Ak nám dáte svoj súhlas

Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Ak nie ste našim zákazníkom, spracovávame na základe Vášho súhlasu Vaše údaje na odosielanie noviniek a zaujímavých akcií na Váš e-mail a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ak stratíte o naše novinky a akcie záujem, môžete sa kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu v dolnej časti každého emailu.

Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V takom prípade Vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje odovzdať tiež reklamným a sociálnym sieťam pre zobrazenie reklamy na mieru na ďalších weboch.

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

 • v súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, ako je uvedené v časti Keď u nás nakúpite, konkrétne:
  • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti pre platbu kartou,
  • prepravným partnerom
  • dodávateľom tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby.
 • na základe Vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, konkrétne:
  • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu;
  • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu;
  • Criteo GmbH, so sídlom Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Nemecko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu;
  • Seznam.cz, a. s., IČO 26168685;
  • Heureka Shopping s. r. o.;
  • YouTube, LLC;
  • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje. Takými spracovávateľmi sú:

 • poskytovatelia hostingových služieb ako VSHosting s. r. o., WEDOS Internet, a. s.;
 • poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory;
 • prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Google Inc., Facebook Inc., Seznam cz, a. s., SmartSelling a. s.;
 • externí zamestnanci spolupracujúci na základe zmluvy;
 • dodávatelia kamerových, prístupových a dochádzkových systémov umiestnených v priestoroch spoločnosti.

Využívanie súborov cookies a ďalších technológií

Pokiaľ navštívite náš web, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku Vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť Vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky Facebook, Criteo, Sklik (Seznam), AdWords (Google), Glam, Zboží a Heureka (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do Vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa Vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať Vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu Vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil Vaše pripojenie k nášmu webu a nejedná namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my Vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do Vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:
  • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
  • zobrazovať Vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;
  • prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad Vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať Vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
  • k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
  • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web;
  • k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo "Páči sa mi to" a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme Vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame.

Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na príslušných webových stránkach alebo v dokumentácii internetových prehliadačov.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä:

 • Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovaniu.
 • Všetky naše počítače a ďalšie elektronické zariadenia sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu.
 • Aj Vaše údaje v listinnej podobe sú náležite zabezpečené a uzamknuté a následne bezpečne skartované.
 • U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

Odovzdávanie údajov mimo Európsku úniu

Údaje spracovávame výhradne v Európskej únii, alebo v prípade, že sa príslušný mimoeurópsky spracovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte rad práv. Jedná sa o právo na informácie, prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patrí:

Právo na informácie

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvý kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už za poplatok.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky Vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje).

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli)
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú šetríme, ak je Vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenosnosť

Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu (pozri časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho odkladu; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo na podanie sťažnosti

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1. mája 2023.  

Načítanie
Načítam...